צור קשר info@sababa5.co.il     ۩ לעמוד הבית         

תקנון האתר

 מבוא

 1. קקטוס אתגרים הינה המשווקת ומפעילה באמצעות אתר האינטרנט בשם www.sababa5.co.il, אתרי מכירה נוספים, מכירה טלפונית ובאופן ישיר טיולים, קורסים, אטרקציות, אירועים, אתרים, מתנות, קניות, סדנאות, פעילויות ומוצרים אחרים (להלן – "מוצר" או "פעילות") כמפורט באתר זה, בעידכונים שיפורסמו מעת לעת ובכל דרך אחרת.

 2. כל המזמין מוצר או פעילות מהחברה (להלן - ה"הלקוח")

 3. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.

 4. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

אופן הרכישה והתשלום

 1. בעצם הרשמת הלקוח לפעילות מאשר הלקוח, כי קרא וידועים לו תנאי ההשתתפות בפעילות והוא מחויב בהם.

 2. תנאי התשלום והביטול לכל פעילויות יהיו כמפורט באתר האינטרנט או בחוזה ההזמנה שיועבר ללקוח.

 3. במידה ולא פורטו תנאי התשלום או הביטול, תנאי התשלום יהיו בכרטיס אשראי, באמצעות הטלפון למרכז ההזמנות של החברה או לחילופין ע"י הפקדה בחשבון הבנק של החברה שפרטיו ימסרו טלפונית עם ביצוע ההזמנה. אישור ביצוע התשלום או העברת הכסף ייחשב כאישור לביצוע ההרשמה לפעילות.

 4. החברה רשאית לבטל השתתפותו של הנרשם, אשר תשלום הזמנתו לא בוצע כמפורט לעיל.

 5. המחירים הנקובים באתר הינם בש"ח או בדולר ארה"ב או ביורו כולל מע"מ אלא אם נאמר אחרת.

 6. כאשר מחיר הפעילות נקוב במטבע זר, שער החליפין לחישוב מחיר הפעילות יהיה שער מזומנים הגבוה ביום התשלום (יום פירעון ההמחאה).

 7. עם אישור העסקה ע"י הבנק או חברת האשראי יישלח "שובר פעילות" ללקוח אשר הזמין פעילות או לחילופין יישלח המוצר שהוזמן ללקוח אשר הזמין מוצר כלשהו.

 8. החברה תעשה ככל יכולתה לספק את המוצר או השירות ברמה הגבוהה ביותר ובזמן הקצר ביותר אך כל זאת תחת התנאים המגבלות שמפורטים בהמשך פירוט התנאים הכלליים.

השתתפות בפעילויות

 1. הלקוח מצהיר ומאשר, כי השתתפותו בפעילות מותנית בציות להוראות המלווה או אדם אחר מטעם החברה. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק השתתפותו של כל אדם אשר התנהגותו או מצב בריאותו פוגעים במהלכה התקין של הפעילות, או בשאר המשתתפים ו\או גורמים עמם יהיה לו מגע. למלווה האחראי ניתנת הזכות להפסיק את השתתפות הלקוח במקרים האמורים. היה ותופסק השתתפותו של לקוח מן הסיבות הנ"ל, יוחזר ללקוח החלק היחסי של הסכום ששילם, בהתאם למספר ימי הפעילות שבהם לא השתתף ובניכוי הוצאות שנגרמו לחברה.

 2. החברה רשאית לדחות בקשת הרשמה ו\או לסרב לשתף בפעילות כל אדם אשר לדעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הפעילות אליה ביקש להרשם. החברה פטורה מהנמקת ההחלטה הנ"ל, ובלבד שהודעה תימסר ללקוח תוך פרק זמן סביר.

 3. חשוב להבהיר כי הרשמה למועדון קקטוסקלאב ו\או פניה לחברה הכוללת בקשה לקבלת מידע מהחברה מהווה אישור מבצע הפעולה להיכלל ברשימת הלקוחות של קקטוס אתגרים אשר נימנים על תפוצת הדיוור הישיר של קקטוס אתגרים.

החזרות, החלפות וביטולים

16.  לקוח המבקש לבטל השתתפותו או לבטל הזמנת מוצר - ימסור על כך הודעה לחברה מוקדם ככל האפשר.

17.  הלקוח מסכים, כי יחולו עליו דמי ביטול השתתפות, כמפורט להלן: במידה ולקוח רוצה לבטל רכישה של מוצר, החברה תקבל מוצר אשר יוחזר על ידי הלקוח, בתוך 14 יום מיום ההזמנה, ואם מדובר בשירות או פעילות, אזי הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו עד ליומיים לא כולל ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות או הפעילות, ללא כל חיוב, פרט לדמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

18.  לקוח שביטל פעילות או שירות פחות משני ימי עסקים אך פחות מיממה לפני המועד שנקבע, יישא בדמי ביטול של 50% מהמחיר הנקוב בהזמנה או כמפורט בדף המוצר הספציפי שבאתר, ביטול או אי הופעה לפעילות של פחות מ- 24 שעות לפני מועד הפעילות שנקבע, יחויב במלוא העלות.

 1. במידה ובמהלך ארגון הפעילות או המוצר נצברו הוצאות ועדיין לא סופק, תהיה החברה זכאית לגבות את החזר הוצאותיו בנוסף לדמי הביטול כמפורט לעיל.

 2. אם סופק המוצר או נשלח שובר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה על הלקוח, אל הכתובת שתימסר ע"י החברה.

21.  מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. מוצר אשר יוצא מאריזתו המקורית, פורק והורכב או נעשה בו כל שימוש שהוא, רשאית החברה שלא לקבלו בחזרה.

22.  מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר המוצר או השובר, וזאת במידה ונשוא העסקה נשלח זה מכבר. 

23.  ניתן להאריך תוקף של שובר פעילות לתקופה של 3 חודשים נוספים, בכפוף להודעה בפקס או בדואר אלקטרוני וקבלת אישור ממשרד ההזמנות של החברה. האמור מותנה בהודעה שתימסר לפני פקיעת תוקפו של השובר ובתנאי שהפעילות או המוצר שבגינם הצא השובר לא התיקרו. במידה ועלה בינתיים מחיר המוצר או הפעילות, יחויב הלקוח בהפרש המחיר. עבור כל הארכה נוספת של השובר תיגבה עלות של 30 ש"ח לכל 3 חודשים, בנוסף לעדכון עלות המוצר או הפעילות.

24.  ניתן להחליף שוברי פעילות בתוקף, יש להחזיר את השובר המקורי למשרדי החברה, אשר יוחלפו בהתאם לבקשת הלקוח בהתחשב בהפרשי המחירים ובניכוי דמי משלוח.

25.  במידה והפעילות לא יכלה להתבצע במועד שנקבע עקב מזג אויר, מצב בטחוני בעיות טכניות בלתי צפויות או כל גורם אחר שאינו בשליטת החברה, רשאי הלקוח לקבוע מועד אחר לפעילות בתיאום עם החברה או לבטל את ההזמנה. לצורך הביטול, הלקוח יחזיר את שובר הפעילות לחברה ויזוכה עבור כל הסכום ששילם מלבד עלות המשלוח, אם היתה, ודמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר/שירות או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

26.  לא ניתן לשריין פעילות, מוצר או שירות כלשהו לפני קבלת הזמנה ואישור התשלום מהלקוח, במידה והתברר כי חסר המוצר במלאי או שמסיבה של חוסר מקום או סיבה אחרת כלשהי אין באפשרות החברה לבצע את הפעילות במועד שהוזמן, נודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי ויוכל לבחור מועד אחר או לבטל את ההזמנה ללא כל חיוב.

27.  חובה על הלקוח שהזמין פעילות או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מבצע הפעיולת יום לפני התאריך המתוכנן על מנת לוודא מזג אויר ותנאים טכניים. מס הטלפון לאישור יימסר ללקוח עם ביצוע ההזמנה.

אספקת המוצרים

28.  דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים יגבו דמי המשלוח בתשלום הראשון.

29.  הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחברה במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף פירוט המוצר וזאת בתיאום מראש עם החברה באשר למקום ומועד האיסוף .

30.  החברה תתאם מול הלקוח את משלוח המוצר או את שובר הזכאות, לאחר קבלת התשלום מהלקוח או קבלת אישור מחברת האשראי על ביצוע התשלום, זאת בהתאם לתנאי האספקה של כל מוצר או פעילות כמפורט באתר.

 1. החברה לא תשא באחריות לאיחור בביצוע אספקת המוצר או שובר הפעילות במקרים הבאים:

א.     כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

ב.     שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או ביצוע הפעילויות.

ג.       כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

ד.      באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

ה.     זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים: יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

ו.       החברה אינה אחראית במידה וחל עיקוב באספקת המוצר עקב בעיות דואר, תקשורת או כל בעיה טכנית שאינה בשליטתו או כח עליון.

שינויים במפרט הפעילות

 1. המחירים באתר האינטרנט ובכל פרסום אחר ניתנים לשינוי ללא התראה מוקדמת.

 2. לחברה או לבאים מכוחם נשמרת הזכות לערוך שינויים בתכנית או מפרט הפעילות, אשר לדעתם הינם הכרחיים ו\או רצויים להמשך ניהולה התקין.

 3. לחברה או לבאים מכוחם נשמרת הזכות לערוך שינויים בתכנית עקב שינויים של נותני השירותים. לחברה אין אחריות כלשהי בכל מה שקשור בשינויים שיחולו בתכנית הפעילות. ייתכנו מקרים שבהם, גורמים מקומיים, מצב בטחוני, מזג אוויר או אירועים אחרים, לא ניתן יהיה לבקר באתרים המפורטים במסלול או לבצע פעילויות בהתאם לתכנית.

 4. לחברה או לבאים מכוחם נשמרת הזכות לערוך שינויים בתכנית עקב חגים יהודיים ו\או אחרים.

ביטול הזמנה או פעילות

 1. החברה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א.     נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב.     אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

ג.      במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

ד.      אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאי הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל פעילות מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בהם ו\או אם מספר המשתתפים פחת, או אינו מצדיק את ביצוע הפעילות. הלקוחות יוכלו להרשם לפעילות אחרת או לקבל לידיהם את מלוא הסכום ששולם במועד ההרשמה.

אחריות

 1. אין החברה אחראית על תקלות בטיסות שעלולות לשבש את המשכה השוטף של הפעילות. מוסכם במפורש כי כל הגופים המארגנים ו\או מספקים את הטיסות, סידורי הובלה, לינות, הדרכות, רכב, כלי שייט, מזון, ציוד או כל שירות אחר, ישאו באחריות המלאה על כל תקלה ושינוי שהוא. ההרשמה לפעילות, תיחשב לכל דבר כהסכמת הלקוח לכך שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו\או פגיעה באדם ו\או רכוש ו\או אובדן רכוש ו\או שיבוש במהלך התקין של הפעילות שאינה בשליטת החברה.

 2. החברה אינה אחראית על כל שינוי, שיבוש או תקלה במהלך הפעילות או כל שינוי במחירי הפעילויות אשר יבוצעו ויפורסמו ע"י הגופים המארגנים או המבצעים בפועל את הפעילויות.

 3. הלקוחות הנוטלים חלק בפעילויות ספורט אתגרי, אשר על פי עצם טיבן יש בהן סיכונים גדולים יותר מאלה הקיימים בחיי היום יום, מאורגנות תחת פיקוח מדריכים מאומנים הנוקטים אמצעי זהירות. ואולם לקוחות הנוטלים חלק בפעילויות שמעורב בהן סיכון אישי כאמור מביעים בכך את הסכמתם וידיעתם לסיכונים המיוחדים הכרוכים בכך ומשחררים בזה את החברה מכל אחריות לנזקים ו\או פגיעות העלולים לנבוע מכך.

 4. אין החברה אחראית לנזקי הלקוח כתוצאה מתאונות, מחלות או נזק ישיר או עקיף העלול להגרם במהלך הפעילות עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, רכוש, דרכון, אשרות, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב.

 5. החברה תסיים את מחויבותה ללקוח עם מסירת המוצר או ביצוע הפעילות או השירות

 6. האחריות למוצרים, הן הכוללות מתן שירותים והן הכוללות מוצרים, לרבות איכותם, בטיחותם והתאמתם ללקוח, מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירות \ המוצרים.

 7. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל נזק שיגרם (אם יגרם), גוף או רכוש, ללקוח או מקבל המתנה או המוצר עקב אספקתה, עיקובים במשלוח או ביצועה ע"י ספק השירות ו\או עקב איכותה ו\או בטיחותה. אחריות זו מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירות \ המוצרים.

שימוש וזכויות

 1. חל איסור על העתקה ו/או שיכפול ו/או העברה בדרך כל שהיא, וכל אמצעי שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל אמצעי מדיה ו/או מחשוב ו/או העתקה ו/או שכפול ,של מידע ו/או תמליל ו/או תמונה ו/או פרסום כל שהוא מאתר החברה. כל הפרה של הוראות השימוש תהווה הפרה על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007 ו/או חוק עלוות מסחריות התשנ"ט 1999.

 2. 46. כל מידע ו/או צילום ו/או תמונה ו/או כיתוב כל שהוא של צד ג' כל שהוא המופיע באתר, הינו ברכוש הבלעדי של החברה . חל איסור מפורש לבצע שימוש כל הוא במידע ו/או צילום ו/או תמונה ו/או כיתוב , ו/או פרסום ו/או כל מיצג , אשר מופיע על ידי החברה באתר החברה וזאת ללא קבלת אישור מראש במופרש ובכתב מעת החברה. כל אישור אחר שלא בהתאם לאמור להלן , לא יחייב את החברה ו/או כל אדם אחר מטעמה.  

 3. 47. בכל אירוע של החברה נותן הלקוח הסכמתו לביצוע שימוש ו/או פרסום בכל תמונה ו/או סרט ו/או תמליל אחר להלן : "מיצג " אשר נעשה על ידי החברה במועד הפקת האירוע ועל ידה ו/או מי מטעמה. לקוח אשר מבקש כי המיצג אשר בו הוא מופיע יוסר מאתר החברה, עליו לעשות זאת בכתב ובתוך 7 ימים ממועד קבלת המידע בגין המציג האמור. אין ולא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו , כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה במקרה שכזה.

אחריות רפואית

 1. כל מי שיש בעיה רפואית או חולים כרוניים או נוטלים תרופות ו\או סובלים מבעיה רפואית כלשהי או עברו פציעה, חובה ליידע את החברה ואת המארגנים מראש. ידוע כי בתנאים מסוימים יצטרך להמציא אישורים רפואיים ואין בקבלת התשלום ע"י החברה או המארגנים מטעמה כתנאי להנחת אישור להשתתפות בפעילות האמורה גם אם התשלום התקבל במלואו. החובה על המצאת המסמכים הרפואיים ויידוע החברה וכל מי מטעמה חלה על הלקוח בלבד והחברה או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי אדם כלשהו אשר לא דיווח ולא מסר מידע רפואי אשר היה אמור להיות שיקול בהשתתפות בפעילות כלשהי.

חילוקי דעות

 1.  מוסכם בזאת כי כל תביעה או טענה שיש ללקוח כנגד החברה ללא יוצא מהכלל, תוסדר ותוכרע על ידי בורר מוסכם בין הלקוח לחברה. בהעדר הסכמה לגבי הבורר, ייקבע הנ"ל על ידי בית המשפט. סמכות שיפוט מקומית בכל הנודע ליחסי הלקוח והחברה, תהא לבתי המשפט בעיר תל-אביב או הרצליה בלבד. עצם הרשמתו של הלקוח לפעילות כלשהי, או תשלום מקדמה, או השתתפות בפעילות או חלק ממנה המהווה את הסכמת הלקוח לכל התנאים והמידע בתקנון תנאים כלליים זה.

התיישנות

 1. מוסכם על דעת הלקוח, כי בחלוף שנה מיום או סיום הפעילות, קבלת המוצר או השירות לא יהיה הלקוח זכאי לבוא אל החברה בכל תביעות שהן עפ"י התקשרותו הנוכחית עם החברה ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנה בלבד.

כללי

 1. התמונות להמחשה בלבד

 2. כל הודעת שינוי תימסר בכתב למשרדי החברה ע"י הלקוח או ע"י צד שלישי המצויד ביפוי כח מתאים ותקף, החתום ע"י הלקוח.

 3. בכל מקרה של נזק, תקלה או פגיעה אחרת על הלקוח להודיע על כך מיידית לנציג החברה ולמסור בכתב פרטים מדויקים של המקרה.

 4. על הלקוח לוודא לפני יציאתו לפעילות שכל מסמכי הנסיעה והאישורים הנחוצים להם הינם תקינים ותקפים, לרבות דרכונים, ויזות, רשיונות נהיגה, ביטוח אישי וכיו"ב.